Trường học | Khóa học hè

09/02/2019-Chưa đầy một phút đọc

Học sinh từ khóa học và học tập

Tráng với chúng tôi và các em.

Học sinh khóa hè đã kết thúc và kết thúc lớp học!
Chúc bạn học tiếng Nhật may mắn! Tôi muốn sử dụng rất nhiều tiếng Nhật mà tôi đã học.
Tôi mong được gặp lại bạn.

Học sinh từ khóa học và học tập

Học sinh khóa học vẽ mùa hè trên bảng tin của trường.
↓ ↓