အောက်တိုဘာလ 2021 ကျောင်းသားများကိုရှာဖွေနေသည်

01/10 / 2021- တစ်မိနစ်ခန့်ဖတ်ရန်

ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများကိုအောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင်စုဆောင်းသည်။
နောက်ဆုံးရက်ကိုဇွန် ၂၆ ရက်အထိဖြစ်သည်။
သင်ဤအရပ်မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

https://gyoen.co.jp/applicationform/

Tags: , , , ,