State of school | Summer course

09/02/2019-Less than a minute read

Học sinh khóa học hè đã hoàn thành khóa học!

Tráng chúng tôi muốn các em sử dụng nhiều Tiếng Nhật mà các em đã học. Mong được gặp lại các em vào mộkh ng x.

Summer course students have finished and finished the class!
Good luck learning Japanese! I want to use a lot of Japanese that I have learned.
I look forward to seeing you again.

Học sinh khóa học hè đã vẽ hình trên bảng thông báo củ a Trường.

Summer course students drew pictures on the school bulletin board.
↓ ↓